اس اس دی اکسترنال لکسار SL200 2TB

اس اس دی اکسترنال لکسار SL200 1TB

اس اس دی اکسترنال لکسار SL200 512GB

اس اس دی اکسترنال لکسار SL100 Pro 500GB

اس اس دی اکسترنال لکسار SL100 Pro 1TB

اس اس دی اکسترنال سامسونگNONTOUCH T5 ظرفیت 2TB

اس اس دی اکسترنال سامسونگNONTOUCH T5 ظرفیت 1TB

اس اس دی اکسترنال سامسونگNONTOUCH T5 ظرفیت 500GB

اس اس دی اکسترنال سامسونگNONTOUCH T7 ظرفیت 500GB

اس اس دی اکسترنال سامسونگNONTOUCH T7 ظرفیت 1TB

اس اس دی اکسترنال سامسونگNONTOUCH T7 ظرفیت 2TB

اس اس دی اکسترنال سامسونگTOUCH T7 ظرفیت 2TB