مواردی که منجر به سلب امتیاز نماینده میگردد به صورت ذیل بررسی میشود:


عدم اجرای هر کدام از تعهدات موجود در قرارداد اولیه

 اخذ وجه نقد به جهت تست محصول در مدت زمان گارانتی

 عدم پاسخگویی به موقع به مشتریان محترم

 عدم اطلاع هر کدام از نمایندگان به دفتر مرکزی در صورت جابهجایی محل نمایندگی

عدم پذیرش محصول ارسالی توسط مشتری به هر دلیل